CANDHI PRAMBANAN

Candhi Prambanan punika dumunung wonten ing dhusun Prambanan, kalebet wewengkon ing Dhaerah Istimewa Yogyakarta iring wetan.Prenahipun ing sakilen Klaten,kalebet ing wewengkon Kabupaten Klaten.

Candhi Prambanan punika sampun kondhang wonten ing saindhenge nuswantoro,malah dumugi ing mancanagari.Mila kathah para turis ingkang sami ngalembana bilih Candhi Prambanan punika nengsemaken sanget.

Candhi Prambanan ugi katelah nama candhi Lara Jonggrang.Candhi Prambanan utawi candhi Lara Jonggrang punika tilaranipun kabudayanipun tetiyang ingkang ngrasuk agama Hindu kala jaman kina.

Wonten ing cariyos,pandemelipun Candhi Prambanan utawi Candhi Lara Jonggrang punikadipun damel dening Sang Prabu Daksa kangge nyimpen awu jenasahipun Sang Prabu Balitung.Ing cariyos damelanipun sang Prabu Rakai Pikatan,kangge mulyaaken asmanipun ingkang garwa Sang Dyah Ayu Pramodhawardhani.

Candhi Prambanan utawa candhi Lara Jonggrang punika kedadosan sangking candhi ing cacahing kathah sanget.Candhi-candhi punika dumunung wonten ing plataran ingkang kinepung pager tembok.Ing plataran tengah wonten candhi cacahipun enem,larikanipun mangidul.Ing sisih kilen wonten candhi tiga mandhep mangetan.Ing sisih wetan ugi wonten candhi tiga madhep mangilen.Dene larikan sisih kilen ingkang tengah nama Candhi Syiwa.Larikan sisih wetan,ingakng tengah nama Candhi Nandhi,ing salebetipun Candhi Nandhi wonten recanipun arupi lembu utawi lembu Andini,titihanipun Bathara Syiwa.

Candhi syiwa punika sukunipun wonten gambar tatahan ingkang mbeberaken cariyos Ramayana.Wiwit Raden Rama mimpang anggenipun nglebeti sayembara lajeng nampi ganjaran Dewi Shinta,ngantos dumugi pandamelipun bendungan ingkang tumuji dhateng nagari Alegka ingkang dipun damel dening bala wanara.

Candhi Syiwa punika wonten kamaripun cacahing sekawan.Kamar sisih wetan wonten recanipun Bathara Syiwa Mahadewa.Kamar sisih kidul wonten recanipun Sang Agastya.Kamar sisih kilen wonten recanipun sang Ganesya.Kamar sisih ler wonten recanipun Bathari Durga,ingkang kesuwuripun nama Lara Jonggrang.Ngeningi Lara Jonggrang punika wonten dongenipun piyambak.

Sarehne Candhi Lara Jonggrang utawi Candhi Prambanan punika tilaranipun kebudayaan nenek moyang kita, mila perlu kita jagi amrih lestantunipun turun-temurun.Memetri kebudayaan tilaranipun nenek moyang punika ateges nedahaken bekti kita dhateng Bangsa lan Negari.

Tentang taoefiq27

I'm only usual man
Pos ini dipublikasikan di Pengetahuan dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s