Bima Bungkus

Prabu Pandudewanata, nata ing nagari Ngastina nembe nandhang ribet panggalihipun jalaran menggalih putra panenggak ingkang mijil bungkus ing kabucal wonten ing wana Wandalaksana.

Arya Prabu Yamawidura, kaprenah rayinipun Prabu Pandhudewanata kautus sowan wigatos badhe Bagawan Abiyasa ing Pratapan Saptaarga. Pisowanipun mengku wigatos badhe nyuwun pitedah bab kawontenanipun ingkang wayah bungkus badhe dados senopati, prawira tetunggiling prajurit pinangka tamengipun kadang Pandhawa.

Sasampunipun tarwaca sadaya dhawuhipun, sang Resi Arya Prabu Yamawidura dalah Puntadewa kadhawuhan wangsul wonten ing nagarinipun. Wangsulipun Arya Prabu Yamawidura dalah Puntadewa pinarak wonten wana Wandalaksana saperlu nakyinaaken kawontenipun bungkus.

Nalika semanten, ing kahyangan jonggring saloka ngleresi Bathara Guru ndangu dhateng Bathara Narada ing babagan wontenipun gara-gara ing ngarcapada. Bathara Narada matur bilih wontenipun gara-gara ing ngarcapada jalaran putra nata ing Ngastina Prabu Pandhudewanata lair bungkus lan ing wekdal punika kabucal wonten wana Wandalaksana. Bathara Guru lajeng dhawuh dhateng Dewi Uma kadherekaken Bathara Narada supados paring luwar dhateng bungkus.

Kacariyos ing pratapan Heruwana, sang gajah Sena nembe muja semedi nyenyuwun kanugrahaning Gusti amrih saged manunggil kaliyan manungsa ingkang luhur bebudenipun. Bathara Bayu tumindhak lan paring dhawuh bilih panyuwunipun Sang Gajah Sena badhe kasembadan kanthi srana Gajah Sena kedah saged paring pitulungan ngruwat bungkus. Dhawuhipun Bethara Bayu kaestokaken dening Sang Gajah Sena.

Dewi Uma lan Bethara Guru sampun dumugi ing Wandalaksana. Salajengipun Dewi Uma mlebet ing salebetipun bungkus, paring ageman dhateng jabang bayi. Nalika semanten Sang Gajah Sena ugi sampun dumugi ing wana Wandalaksana, Gajah Sena enggal-enggal tumadang damel. Bungkus dipun idak sarosanipun ngantos pecah. Pecahing bungkus, mijil jabang bayi ingkang sampun mepeg diwasa lan sampun mangagem ageman komplit.

Ponang jabang bayi ingkang sampun mepeg diwasa kala wau dening Gajah Sena taksih dipun idak-idak lan dipun gandhingi. Ponang jabang bayi mboten kraos sakit lan mboten pecah, malah mindhak-mindhak karosanipun. Gajah Sena dipun suwek dening jabang bayi ngangge kuku pancanaka, sanalika pejah. Sukmanipun Gajah Sena manjing jasadipun ponang jabang bayi, dene bungkusipun musna katut ing prahara.

Saged kasembadan gegayuhanipun Gajah Sena sagedipun manunggal ing tiyang ingkang luhur bebudenipun. Dewi Uma kaliyan Bathara Narada wangsul dhateng kahyangan. Arya Prabu Yamawidura lan Puntadewa nyowanaken sang Bima, inggih sang Bratasena, marak ing ngarsanipun sang Prabu Pandhudewanata Ing Ngastina.

Iklan

Tentang taoefiq27

I'm only usual man
Pos ini dipublikasikan di Cerita dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s